Obec Ostracice
Ostravice

Změna místa trvalého pobytu


Základní informace

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu
 • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, popř. fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • soudem jmenovaný opatrovník (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně jednat v běžných záležitostech každodenního života)

Jaké jsou podmínky a postup

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu a je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.


Jakým způsobem postupovat a jaké doklady je nutné mít sebou
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který lze získat v kanceláři ohlašovny místa trvalého pobytu
 • předložit platný občanský průkaz; nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz); občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po  nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí – to neplatí v případě, kdy si může úřad ověřit tuto skutečnost náhledem na příslušné webové stránky) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.


Kde, s kým a kdy ve věci jednat

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Kancelář evidence obyvatel
Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, e-mail: matrika@obec-ostravice.cz

Kancelář sekretariátu
Bc. Pavla Běčáková, tel. č. 558412541, e-mail: podatelna@obec-ostravice.cz

Pondělí a středa 8:00 - 11.00 / 12.00 - 16:30 hod

 • ostatní dny po telefonické domluvě

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu

Související  informace


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Ohlašovna rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou - zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. 

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,-Kč za každou osobu.


Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

V případě, že se občan dlouhodobě zdržuje mimo území ČR a rozhodl se ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (t.j. na obecním úřadu, kde je hlášen k trvalému pobytu). Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kde občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR. Občan je povinen odevzdat občanský průkaz a bude mu vystaveno potvrzení o občanském průkazu, případně občanský průkaz bez údaje o trvalém pobytu.                                              

V případě, že se občan zdržuje  v zahraničí a nemá možnost dostavit se osobně na ohlašovnu
je nutné, aby zaslal na příslušnou ohlašovnu sdělení, které bude obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození občana
 • místo trvalého pobytu na území České republiky
 • text "Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, žádám o ukončení trvalého pobytu na území České republiky"


K tomuto sdělení občan přiloží svůj občanský průkaz.
Písemné sdělení musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Je-li ověřováno v zahraničí, toto ověření je nutné provést na zastupitelském úřadě ČR.

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR  zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,-Kč.

 

Za správnost odpovídá

Ivana Lojkásková
Únor 2020

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pátek 2. 6. 2023
polojasno 17 °C 10 °C
sobota 3. 6. jasno 18/4 °C
neděle 4. 6. zataženo 15/8 °C
pondělí 5. 6. zataženo 20/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Hromobití v červnu oznamuje pochmurné léto.