Obec Ostracice
Ostravice

Zde naleznete souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich kam zajít, co si vzít s sebou, na koho se obrátit. Tématicky rozdělené situace v menu níže obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak řešit ostatní životní situace se můžete dozvědět na Portálu veřejné správy.

Změna místa trvalého pobytu


Základní informace

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu
 • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, popř. fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • soudem jmenovaný opatrovník (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně jednat v běžných záležitostech každodenního života)

Jaké jsou podmínky a postup

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu a je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.


Jakým způsobem postupovat a jaké doklady je nutné mít sebou
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který lze získat v kanceláři ohlašovny místa trvalého pobytu
 • předložit platný občanský průkaz; nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz); občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po  nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí – to neplatí v případě, kdy si může úřad ověřit tuto skutečnost náhledem na příslušné webové stránky) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.


Kde, s kým a kdy ve věci jednat

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Kancelář evidence obyvatel
Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, e-mail: matrika@obec-ostravice.cz

Kancelář sekretariátu
Bc. Pavla Běčáková, tel. č. 558412541, e-mail: podatelna@obec-ostravice.cz

Pondělí a středa 8:00 - 11.00 / 12.00 - 16:30 hod

 • ostatní dny po telefonické domluvě

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu

Související  informace


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Ohlašovna rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou - zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. 

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,-Kč za každou osobu.


Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

V případě, že se občan dlouhodobě zdržuje mimo území ČR a rozhodl se ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (t.j. na obecním úřadu, kde je hlášen k trvalému pobytu). Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kde občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR. Občan je povinen odevzdat občanský průkaz a bude mu vystaveno potvrzení o občanském průkazu, případně občanský průkaz bez údaje o trvalém pobytu.                                              

V případě, že se občan zdržuje  v zahraničí a nemá možnost dostavit se osobně na ohlašovnu
je nutné, aby zaslal na příslušnou ohlašovnu sdělení, které bude obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození občana
 • místo trvalého pobytu na území České republiky
 • text "Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, žádám o ukončení trvalého pobytu na území České republiky"


K tomuto sdělení občan přiloží svůj občanský průkaz.
Písemné sdělení musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Je-li ověřováno v zahraničí, toto ověření je nutné provést na zastupitelském úřadě ČR.

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR  zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,-Kč.

 

Za správnost odpovídá

Ivana Lojkásková
Únor 2020

Odkazy

Mobilní rozhlas obce OstraviceZelená obec

Mapová aplikace - GISONLINE

Společně bez hranic

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kam vyrazit

Tlapky

Beskydy

Facebook

Datum a čas

Dnes je pondělí, 22. 7. 2024, 3:48:14

Svátek

Svátek má Magdaléna

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/16 °C
středa 24. 7. déšť 22/14 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 21/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.