Obec Ostracice
Ostravice

Fond zkrášlení Ostravice

Příjem žádostí o finanční dar z „Fondu zkrášlení Ostravice“

byl ukončen k 30. 6. 2022.

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2021 schválilo zřízení Fondu zkrášlení Ostravice. Jedná se o finanční fond, z něhož bude obec Ostravice poskytovat dary vlastníkům nemovitostí, ve kterých jsou hlášeny osoby s trvalým pobytem na území obce Ostravice. Dar bude ve výši 500 Kč/osoba.

Přijměte prosím informace a podrobnosti k metodice vyplácení darů vlastníkům nemovitostí, v nichž jsou hlášeny osoby k trvalému pobytu na území obce Ostravice.

Zásady pro poskytování finančního daru z „Fondu zkrášlení Ostravice“

I. Všeobecná ustanovení

 1. Zásady pro poskytování finančního daru (dále též jen „Dar“) z „Fondu zkrášlení Ostravice“ (dále jen „Fond“) z rozpočtu obce Ostravice schválilo zastupitelstvo obce Ostravice usnesením č. 7/21 dne 13.12.2021.
 1. Za realizaci těchto zásad je odpovědný Obecní úřad Ostravice.

II. Obecná závazná pravidla

 1. Finanční dar z Fondu bude poskytnut vlastníkovi nemovitosti, případně vlastníkovi bytové jednotky (dále jen „Vlastník“), který:
 1. je fyzickou nebo právnickou osobou vlastnící nemovitost v obci Ostravice, ve které je hlášena alespoň 1 osoba  k trvalému pobytu, a to vždy k  1. lednu daného kalendářního roku,
 2. vyplní ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU (Čestné prohlášení), kde uvede pravdivé údaje, zejména jména všech obyvatel hlášených k trvalému pobytu v nemovitosti,
 3. podá ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU (Čestné prohlášení) obecnímu úřadu do 30.6. daného kalendářního roku (žádosti se podávají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn na webových stránkách obce Ostravice, popřípadě předtištěnou žádostí doručenou obci Ostravice),
 4. v souladu s aktuálně platnými obecně závaznými vyhláškami obce řádně splní svoji ohlašovací a registrační povinnost,
 5. v souladu s aktuálně platnými obecně závaznými vyhláškami obce řádně a včas uhradí místní poplatky,
 6. sdělí obecnímu úřadu číslo účtu pro bezhotovostní platbu,
 7. nepronajímá nemovitost ke krátkodobému ubytování za úplatu a není v obci Ostravice poplatníkem místního poplatku z pobytu, ve smyslu „Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu“,
 8. vůči obci Ostravice nemá žádnou splatnou pohledávku.
 1. Pokud Vlastník nesplní některou z podmínek uvedených v odst. 1, nebude Dar poskytnut. Na poskytnutí Daru není právní nárok.
 1. O Dar z Fondu je možné žádat pouze na příslušný kalendářní rok a není možné jej převést na jinou osobu.
 1. Dojde-li v daném roce ke změně Vlastníka, může o Dar na daný rok žádat pouze jeden z Vlastníků.
 1. Prostředky z Fondu je možno použít na:
 1. pořízení omítek, opravy omítek a nátěrů budov,
 2. drobných stavebních úprav sloužících ke zkrášlení budov,
 3. pořízení okrasné zeleně,
 4. pořízení vánoční či jiné výzdoby budov,
 5. pořízení okrasných staveb,
 6. úpravu zahrad, lesů a sadů přiléhajících k budovám,
 7. kosení trávy

a všechny ostatní aktivity sloužící ke zkrášlení nemovitosti Vlastníka.

III. Výše daru

Obec Ostravice poskytne Vlastníkovi při splnění obecně závazných pravidel těchto zásad finanční dar ve  výši 500 Kč na každou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci Ostravice v nemovitosti Vlastníka.

IV. Způsob proplacení

Peněžní prostředky budou převáděny bezhotovostně na účet Vlastníka (uvedený v žádosti) do 30.11. daného kalendářního roku.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady pro poskytování finančního daru z „Fondu zkrášlení Ostravice“ nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2022.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Žádost můžete odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana ZDE (žádost se nachází v záložce životní situace)

nebo

na předtištěném formuláři, který byl doručen poštou na adresu vlastníka nemovitosti.

V případě podání žádosti na předtištěném formuláři, vhoďte vyplněnou a podepsanou žádost do poštovní schránky Obecního úřadu označené nápisem „FOND ZKRÁŠLENÍ OSTRAVICE“.

Mgr. Pavlína Stankayová, v. r.

starostka obce

Tomáš Kokeš, v. r.

místostarosta obce

Rychlý kontakt

Obecní úřad Ostravice
Ostravice, č. p. 577
739 14 Ostravice

Telefon
558 412 541

E-mail
ou.ostravice@obec-ostravice.cz

Počasí

dnes, pátek 2. 6. 2023
polojasno 17 °C 10 °C
sobota 3. 6. jasno 18/4 °C
neděle 4. 6. zataženo 15/8 °C
pondělí 5. 6. zataženo 20/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Hromobití v červnu oznamuje pochmurné léto.