Ohlášení ohňostrojů

 

Potřebnost ohlášení ohňostrojů

Ohňostrojem se rozumí, dle § 32 zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1.

 

 Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

 

Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

 

Ohlášení ohňostroje musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

 

Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle písm. e).

 

Za správnost odpovídá

Ing. Denisa Šrubařová

Duben 2017