Vydávání matričních dokladů

Vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci a dále zmocněncům těchto osob (na žádosti musí být úředně ověřený podpis zmocnitele),

- státní orgány pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocněný, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

- fyzická osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

 

Jaké jsou podmínky a postup

S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného matričního dokladu je třeba obrátit se na matriční úřad, příslušný dle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

V případě, že se osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela v Ostravici – matrika Ostravice.

 

Kde, s kým a kdy ve věci jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

kancelář matriky – Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, email matrika@obec-ostravice.cz

kancelář sekretářky – Ing.Denisa Šrubařová, tel. č. 558412541, email podatelna@obec-ostravice.cz

 

pondělí a středa 8:00 – 11.00, 12.00 – 16:30 hod

ostatní dny po telefonické domluvě

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- průkaz totožnosti (tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, povolení k pobytu pro cizince)
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, sourozenců
- plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce, na které musí být úředně ověřený podpis zmocnitele

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, je však možno využít jednoduchou žádost, která je k dispozici v kanceláři matriky nebo ke stažení zde.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.
Za vystavení druhopisu matričního dokladu se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejpozději do 30 dnů.

 

 

Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková

Květen 2017