Volná pracovní místa

OZNÁMENÍ

 

Starosta obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2017 na obsazení pracovního místa.

 

Druh práce:        Technik provozu a údržby majetku obce Ostravice

 

Počet obsazovaných míst:  1

Platové zařazení: 7. – 8. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy, příplatek za vedení

 

Místo výkonu práce: Ostravice, Obecní úřad v Ostravici, č. p. 577

Pracovní poměr:   na dobu neurčitou s 3. měsíční zkušební lhůtou

Předpokládaný nástup: nejpozději od 01. 01. 2018

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • koordinace zimní údržby obce a komunikace s dispečery,
 • zajišťování údržby a opravy obecního majetku,
 • zajišťování čistoty místních komunikací, chodníků, pozemků  a veřejných prostranství v obci,
 • zajišťování, organizování a vedení evidence svozu odpadů, provoz sběrného dvora,
 • zajišťování údržby a opravy bytového fondu, vedení evidence pronajímaných bytů a nájemníků, včetně vyúčtování služeb, zajišťování uzavírání smluv o nájmu bytových a nebytových prostor,
 • zajišťování a vedení evidenci vodovodní sítě (smlouvy, opisy vodoměrů),
 • zajišťování technické správy internetové stránky obce, úřední desky,
 • vedení evidence motorových vozidel, pracovních strojů, údržby, technické kontroly, bezpečnosti práce,
 • vedení evidence pracovníků údržby, zadávání úkolů, kontrola prací, evidence pracovníků vykonávající alternativní trest, zadávání prací a následná kontrola, vedení majetkové evidence-karty pracovníků obce (materiál, nářadí, pracovní pomůcky).
 • zástup krizového řízení

 

Požadované vzdělání: min. středoškolské

 

Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní občanství s pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka

 

Požadované dovednosti:

 • uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, PowerPoint,
 • samostatnost, spolehlivost,
 • praxe ve veřejné správě a zkouška ZOZ výhodou,
 • základní znalost právních předpisů upravujících problematiku správního řízení a územně samosprávných celků,
 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B

 

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana cizí státní příslušnosti
 • v případě možnosti telefonní kontakt
 • datum a podpis uchazeče

 

Doklady, které zájemce k přihlášce připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový domovský stát nevydává, doloží čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete (nebo doručte na podatelnu obecního úřadu) nejpozději do 25. 10. 2017 do 10:30 hodin na adresu:

 Obecní úřad Ostravice

739 14 Ostravice č.p. 577

 vždy v uzavřené obálce – označené „NEOTVÍRAT – výběrové řízení č. 9/2017 - Technik provozu a údržby majetku obce Ostravice“. Na obálce uveďte jméno, příjmení a adresu přihlašovaného.

 

Zaslané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

 

 

                                                                                                                                                          Ing. Miroslav Mališ

                                                                                                                                                       starosta obce Ostravice