Uzavření manželství

Základní informace

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Svatební obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem veřejné moci a obřad se provádí v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Jaké jsou podmínky a postup  

O provedení svatebního obřadu snoubenci požádají matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník obdrží snoubenci na oddělení matriky nebo je možné si jej stáhnout zde.

 V obci Ostravice je možno uzavřít manželství i mimo obřadní síň, a to na různých místech uprostřed volné přírody nebo ve vnitřních či venkovních  prostorách místních hotelů (Zlatý orel, Freud, Sepetná, Sluníčko, Ondráš, Beltine, Odra, Myslivna, Liptov, Golf a další), případně i na vrcholu Lysé hory.

Konkrétní požadavky na místo oddání, termín a také podmínky konání obřadu ze strany obce je třeba konzultovat s matrikářkou.

 

Kdy, s kým a kdy ve věci jednat

Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

kancelář matriky – Ivana Lojkásková, tel.č. 558412545, email matrika@obec-ostravice.cz

kancelář sekretářky – Ing.Denisa Šrubařová, tel. č. 558412541, email podatelna@obec-ostravice.cz

 

pondělí a středa 8:00 – 11.00, 12.00 – 16:30 hod

ostatní dny po telefonické domluvě

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- občanský průkaz nebo cestovní pas

- rodný list

- případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,  

  popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

 

I v případě církevního sňatku předkládají snoubenci matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, výše uvedené doklady a následně pak oddávajícímu dané církve nebo náboženské společnosti předají osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku, které je vydáno matrikou. Toto osvědčení má platnost šest měsíců.

Snoubenci, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině nebo snoubenci, který je cizincem bude ze strany matriky podána podrobná informace o doložení potřebných dokladů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností.

 

 

Za správnost návodu odpovídá

Ivana Lojkásková

Květen 2017